gototopgototop
Get Adobe Flash player

โครงร่างเทศนาของวันอาทิตย์จุดที่สำคัญ ผู้เทศนา..อ.จาง   /  ผู้แปล ..อ.วัฒนา

หัวข้อ                    ยึดพระสัญญาของพระเจ้า  ก้าวออกจากถิ่นทุรกันดาร

พระธรรม              เฉลยธรรมบัญญัติ  8.3-6

เนื้อเรื่อง

  1. ชาวอิสราเอลได้เป็นทาสของอียิปต์ 400 ปี  จากจำนวนคน 70 คน เพิ่มขึ้นเป็นชนชาติใหญ่
  2. พระเจ้าทรงเลือกโมเสสเป็นผู้นำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์
  3. ประสบการณ์ของชาวอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นการทดลองความเชื่อต่อพระเจ้า
  4. ประสบการณ์ที่เราเคยผ่านในถิ่นทุรกันดาร ให้รื้อถอนในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย  แต่ควรปลูกในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
  5. ชีวิตเราเคยพบเจอผู้นำฝ่ายวิญญาณเหมือนโมเสส แบบอย่างที่ดีเหมือนดังบิดา นำเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้า
  6. หนทางแห่งการรับพระพรนั้น ต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้า

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:58 น.)